Rääpysjärvi

Rääpysjärven malminetsintäalue ML2017:0104 on 716 hehtaarin kokoinen alue, joka sijaitsee Tuusniemen kunnassa Itä-Suomessa, kahdeksan kilometriä pohjois-koilliseen Aitolammen hankkeesta ja 30 kilometriä Outokummun historiallisesta kaivoskaupungista lounaaseen.

Malminetsintälupahakemus toimitettiin Tukesille 8.8.2017 (Kuva 1), jonka päätös tuli 25.4.2019 ja lupa sai lopulta lainvoiman 21.6.2021. Malminetsintälupapäätös on löydettävissä Tukesin internet-sivuilla lupatunnuksen ML2017:0104 avulla osoitteessa https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset ja alue on myös nähtävänä kaivosviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/. Malminetsintälupa on voimassa tällä päätöksellä neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta (20.6.2025 asti).

Geologia/Malminetsintä

Geologisesti alue sijaitsee itäisessä Savon maakunnassa Pohjois-Karjalan liuskevyöhykeellä (NKSB). Petrologisesti kivet luokitellaan Pohjois-Karjalan pintakivilajeiksi. Litologia käsittää pääasiallisesti paleoproterotsooisia sedimentogeenisiä kiilleliuskeita, joita kutsutaan historiallisesti Savon liuskealueeksi, joka on muodostunut Karjalan kratonin läheisyydessä sijaitsevaan hautavajoamaan.

Historiallisesti alueella on ollut tunnettu grafiittilouhos, ja Outokumpu Oy on suorittanut kairauksia eri kohdealueilla louhoksen läheisyydessä. Kairauksissa on havaittu suomugrafiittia, joka myös näkyy lento- ja maastogeofysikaalisissa mittauksissa poikkeavina kohtina. Maastogeofysikaalisilla tutkimuksilla on tarkoitus saada viitteitä kohdista, joissa kallioperän sähkönjohtavuus on korkea. Korkea sähkönjohtavuus voi viitata kallioperän normaalia korkeampaan grafiittipitoisuuteen. Kairatuista näytteistä, pintakalliosta ja lohkareista on havaittu korkealaatuista suomugrafiittia eri kohteissa, jotka liittyivät laajoihin johtaviin vyöhykkeisiin Rääpysjärven alueella. Alueen grafiittipotentiaali on suuri ja malmitutkimukset ovat osoittaneet, että alueella saattaa olla taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa grafiittimalmia.

Grafintec on yhteistyössä Åbo Akademin kanssa suorittanut Rääpysjärvi-alueella useita pienimuotoisia malminetsintätutkimuksia vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2015 aluetta tutkittiin kallioperäkartoituksella, mutta useita potentiaalisia alueita jäi kuitenkin vielä tutkimatta. Vuonna 2017 suoritettiin jatkokartoitusta, jotta voitiin tarkemmin tutkia alueen sähkömagneettisia poikkeamia ja myös paikallistaa alueen historiallinen grafiittilouhos. Louhoksen sijainti paikallistettiin lopulta matalalle, pienelle kallionharjanteelle. Se on noin 10×4 m ja 2-3 m syvyinen veden täyttämä kuoppa. Louhoksesta otettujen suomugrafiittinäytteiden analyysissa on määritetty yli 50% grafiittipitoisuus (Cg).

Grafiittiliuskekallion ja lohkareiden analyysitulokset muilla sähkömagneettisesti johtavilla alueilla ovat olleet 1 – 16% Cg välillä. Vanhoista kairausrei’istä uudelleen analysoitujen grafiittinäytteiden pitoisuudet ovat useissa kohteissa olleet 5 – 6,7% Cg välillä (Kuva 2). Itse louhosta ja sen mahdollisia laajennuksia ei kuitenkaan ole vielä testattu kairaamalla, joten grafiittipotentiaali on edelleen suuri.

Kesäkuussa 2021 jatkettiin malminetsintätyötä, ympäristön perustutkimuksia ja sidosryhmäviestintää koskevia suunnitelmia. Jatkuvat vedenlaatututkimukset aloitettiin vuoden 2022 alussa, geofysikaalinen GEM-2-tutkimus ja seurantakartoitus saatiin päätökseen elo-lokakuussa 2022 (klikkaa) (Kuva 2) ja tutkimuskaivannot, uranäytteenotto + analyysit saatiin päätökseen marras-joulukuussa 2022 (klikkaa) (Kuva 3).

Seuraavat mahdolliset työvaiheet ovat kallioperäkairaukset, laajempi näytteenotto, kehittyneet metallurgiset testit, resurssiarvio, ympäristö- ja kannattavuusselvitykset.

Malminetsinnän yhteenveto

Verrattaessa malminetsintätuloksia yhtiön Aitolampi-projektin tuloksiin Rääpysjärven EM-johtavat anomaliat ovat laajempia, mikä viittaa merkittävään potentiaaliin suuremmalle grafiittimineralisaation tonnimäärälle alueella.  Rääpysjärven EM-johtavat alueet kattavat 1,1 neliökilometriä, kun taas Aitolammen EM-johtavat alueet kattavat 0,3 neliökilometriä. Lisäksi vaikka useimmat Rääpysjärven näytteet ovat samankaltaisia kuin ne, joista otettiin näytteitä ennen Aitolammen kairausta, Rääpysjärven louhoksesta saatu yli 50-prosenttinen grafiittipitoisuus on poikkeuksellinen ja viittaa paikallisen erittäin korkea-asteisen mineralisaation mahdollisuuteen.

Metallurginen testaus

Vuonna 2018 suoritetuissa kenttätöissä vanhalta grafiittilouhokselta otettu yhdistelmänäyte lähetettiin metallurgisiin rikastustesteihin Kanadaan (SGS Canada), ja tulokseksi saatiin 97,4 prosentin yhdistetyn rikasteen grafiittipitoisuus (TGC), jossa 18,8 prosenttia on suurissa/erittäin suurissa suomufraktioissa (+180 mikron). Yhdistelmänäytteen lähtöpitoisuus oli 19,8 prosentin TGC.

Rohkaisevat metallurgiset tutkimustulokset yhdistettynä laajoihin sähkömagneettisesti johtaviin vyöhykkeisiin liittyvästä paljastumasta otettuihin korkealuokkaisiin suomugrafiittinäytteisiin osoittavat, että alueella on merkittävää potentiaalia anodimateriaaleiksi soveltuvan grafiittimineralisaation esiintymiselle.

Kuva 1. Rääpysjärven geofysikaalinen kartta ja vuoden 2017 etsintöjen kohokohdat. Suurenna kuva klikkaamalla.

Kuva 2. Kartassa esitetään 13 sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen sijainti ja niiden grafiittianalyysitulokset paljastumista ja kairauksista. Suurenna kuva klikkaamalla. (Lähde)

Kuva 3. Kartassa esitetään 13 sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen sijainti ja tutkimuskaivantojen sijainti ja niiden grafiittianalyysitulokset. (Lähde)

Viimeisimmät Rääpysjärvi uutiset