Rääpysjärvi

Rääpysjärven malminetsintäalue ML2017:0104 on 716 hehtaarin kokoinen alue, joka sijaitsee Tuusniemen kunnassa Itä-Suomessa, kahdeksan kilometriä pohjoiseen-koilliseen Aitolammen hankkeesta ja 30 kilometriä Outokummun historiallisesta kaivoskaupungista lounaaseen.

Malminetsintälupa sai 21.6.2021 lainvoiman. Päätös on löydettävissä Tukesin internet-sivuilla lupatunnuksen ML2017:0104 avulla osoitteessa https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset ja alue on myös nähtävänä kaivosviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/. Malminetsintälupa on voimassa tällä päätöksellä neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta (20.6.2025 asti).

Geologia/Malminetsintä

Geologisesti alue sijaitsee itäisessä Savon maakunnassa Pohjois-Karjalan liuskevyöhykeellä (NKSB). Petrologisesti kivet luokitellaan Pohjois-Karjalan pintakivilajeiksi. Litologia käsittää pääasiallisesti paleoproterotsooisia sedimentogeenisiä kiilleliuskeita, joita kutsutaan historiallisesti Savon liuskealueeksi, joka on muodostunut Karjalan kratonin läheisyydessä sijaitsevaan hautavajoamaan.

Historiallisesti alueella on ollut tunnettu grafiittilouhos, ja Outokumpu Oy on suorittanut kairauksia eri kohdealueilla louhoksen läheisyydessä. Kairauksissa on havaittu suomugrafiittia, joka myös näkyy lento- ja maastogeofysikaalisissa mittauksissa poikkeavina kohtina. Maastogeofysikaalisilla tutkimuksilla on tarkoitus saada viitteitä kohdista, joissa kallioperän sähkönjohtavuus on korkea. Korkea sähkönjohtavuus voi viitata kallioperän normaalia korkeampaan grafiittipitoisuuteen. Kairatuista näytteistä, pintakalliosta ja lohkareista on havaittu korkealaatuista suomugrafiittia eri kohteissa, jotka liittyivät laajoihin johtaviin vyöhykkeisiin Rääpysjärven alueella. Alueen grafiittipotentiaali on suuri ja malmitutkimukset ovat osoittaneet, että alueella saattaa olla taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa grafiittimalmia.

Alueella on suoritettu useita malminetsintätutkimuksia. Vuonna 2015 aluetta tutkittiin kallioperäkartoituksella, mutta useita potentiaalisia alueita jäi kuitenkin vielä tutkimatta. Vuonna 2017 suoritettiin jatkokartoitusta, jotta voitiin tarkemmin tutkia alueen sähkömagneettisia poikkeamia ja myös paikallistaa alueen historiallinen grafiittilouhos. Louhoksen sijainti paikallistettiin lopulta matalalle, pienelle kallionharjanteelle. Se on noin 10×4 m ja 2-3 m syvyinen veden täyttämä kuoppa. Louhoksesta otettujen suomugrafiittinäytteiden analyysissa on määritetty yli 50% grafiittipitoisuus (Cg).

Grafiittiliuskekallion ja lohkareiden analyysitulokset muilla sähkömagneettisesti johtavilla alueilla ovat olleet 1 – 16% Cg välillä. Vanhoista kairausrei’istä uudelleen analysoitujen grafiittinäytteiden pitoisuudet ovat useissa kohteissa olleet 5 – 6,7% Cg välillä. Itse louhosta ja sen mahdollisia laajennuksia ei kuitenkaan ole vielä testattu kairaamalla, joten grafiittipotentiaali on edelleen suuri.

Metallurginen testaus

Vuonna 2018 suoritetuissa kenttätöissä vanhalta grafiittilouhokselta otettu yhdistelmänäyte lähetettiin metallurgisiin rikastustesteihin Kanadaan (SGS Canada), ja tulokseksi saatiin 97,4 prosentin yhdistetyn rikasteen grafiittipitoisuus (TGC), jossa 18,8 prosenttia on suurissa/erittäin suurissa suomufraktioissa (+180 mikron). Yhdistelmänäytteen lähtöpitoisuus oli 19,8 prosentin TGC.

Grafiittimateriaalin korkea laatu, kannustavat metallurgiset testitulokset, sekä malminetsintäalueen laajat sähkömagneettisesti poikkeavavat alueet osoittavat huomattavaa potentiaalia suomugrafiittiesiintymän löytymiselle, tukien jatkoa malminetsintätutkimuksille.