Grafiittianodimateriaalitehdas (GAMP)

Grafintecin tavoitteena on luoda suomalainen grafiittipohjainen toimitusketju, joka on kestävä, maksimoi resurssien muuntamisen lopputuotteiksi, on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja tarjoaa maalle vahvan taloudellisen arvolupauksen.

Saavuttaaksemme tämän edistämme kehitystä neljän peruspilarin ympärille:

 1. Kehitetään Aitolammen luonnongrafiittihankkeesta kaivos, joka tuottaa peruskuorman tuotantomäärän korkealaatuista materiaalia.
 2. Rakennetaan suomalainen arvoketju anodimateriaalin tuotantoa varten, jossa käytetään eurooppalaista raaka-ainetta, joka on sekundääristä (kierrätettyä tai sivutuotteena saatavaa) raaka-ainetta, sekä primääristä luonnollista malmia.
 3. Ryhdytään tuottamaan pallografiittia ja muita jalostettuja, erittäin puhtaita ja lisäarvoa tuottavia grafiittituotteita.
 4. Luodaan vahva strateginen kumppanuus suomalaisen anodimateriaalien arvoketjun kehittämiseksi.

Anodimateriaalien keskus

Grafiitista valmistetut anodit ovat akkujen keskeinen komponentti, minkä vuoksi grafiitti on strategisesti haluttu raaka-aine nopeasti kasvavilla akkumarkkinoilla ja Euroopan unionin (”EU”) luettelossa kriittisenä raaka-aineena (”CRM”). Anodit ovat hapettavia metalleja, jotka ohjaavat elektroneja johdinta pitkin katodille, mikä tekee siitä perustavanlaatuisen tärkeän akkujen toimintaa edistävän sähkön saannin kannalta. Grafiittia pidetään ihanteellisena anodina litiumioniakkuihin sen tärkeimpien materiaaliominaisuuksien, kuten suuren energiatiheyden, tehotiheyden ja elinkaaren ansiosta. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että grafiitilla on potentiaalia parantaa edelleen litiumin varastointitehoa, minkä vuoksi sen merkitys sähköajoneuvoissa ja energian varastoinnissa osana vihreän energian siirtymävaihetta kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtään anodien valmistajaa, mutta kysyntä kasvaa vähitellen monien perustettavien akkuyritysten myötä.

Grafintec on parhaillaan perustamassa grafiitin jalostuslaitosta (Graphite Anode Materials Plant, ”GAMP”), jonka lopputuote on tarkoitettu ensisijaisesti anodien valmistukseen. Tätä tuotetta kutsutaan teknisesti pinnoitetuksi pallografiitiksi, joka lisää akun kilpailukykyä suorituskyvyn ja kustannusten osalta.

Länsi-Suomeen Mustasaaren kunnan GigaVaasan alueelle suunnitellussa laitoksessa käsitellään aluksi tuontimateriaalia, ja tulevaisuudessa on tarkoitus käsitellä Grafintecin omaa, louhittua materiaalia. GigaVaasan alue on energiavarastointi- ja akkuteknologiaan keskittyvä teollisuusalue ja siksi ihanteellinen sijaintipaikka Grafintecin grafiitinjalostuslaitokselle.

Kohokohdat

 • Päivitetty strategia nopeuttaa GAMP-prosessin loppuunsaattamista, jotta anodimateriaalin tuotannon arvoketjusta saataisiin enemmän irti ja toimitusketju olisi varmempi Kiinan joulukuussa 2023 grafiittimateriaaleille asettamien vientivalvontatoimenpiteiden jälkeen.
 • Täydellinen GAMP-prosessi koostuu pallottamisesta, puhdistamisesta ja pinnoittamisesta, jonka avulla tuotetaan pinnoitettua pallografiittia (Coated Spherical Graphite, CSPG) myytäväksi anodien valmistajille.
 • Aluksi grafiittirikaste hankitaan kolmansilta osapuolilta, mutta viime kädessä tarkoituksena on kehittää yhtiön omia esiintymiä Suomessa, jossa alustavat metallurgiset testit ovat antaneet erittäin rohkaisevia tuloksia.
 • Täydellistä GAMP-prosessia koskevan laajennetun esiselvityksen (”PFS”) odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana, ja se perustuu prosessin pinnoitusvaiheen PFS:ään, josta ilmoitettiin aiemmin heinäkuussa 2023 ja joka osoitti, että se on taloudellisesti kannattava, sillä sen nettonykyarvo verojen jälkeen on 242 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja sisäinen korko verojen jälkeen 39 prosenttia.
 • Tätä parannettua PFS:ää seuraa lopullinen toteutettavuustutkimus (Definitive Feasibility Study, DFS) vuoden 2025 aikana, ja ensimmäinen tuotanto on edelleen suunniteltu alkavaksi vuonna 2027.

GAMP-strategia

GAMP:n päivitetty strategia on rakentaa kolmivaiheinen käsittelylaitos heti alussa, joka käsittää pallottamisen, puhdistuksen ja pinnoituksen, ja ohittaa näin käytännössä aiemman vaiheen 1. Grafiittirikasteen raaka-aine hankitaan aluksi kolmannen osapuolen kaivoksilta, ja yhtiöllä on aiesopimukset tätä toimitusta varten. GAMP-yksikkö käsittelee tämän materiaalin ja tuottaa 20 000 tonnia CSPG:tä vuodessa myytäväksi anodien valmistajille akkuteollisuutta varten. Tulevaisuudessa CSPG:n tuotantoa on tarkoitus laajentaa 60 000 tonniin vuodessa.

Päivitetty kehityssuunnitelma

GAMP:n kehittämissuunnitelma keskittyy kahteen ensisijaiseen työvaiheeseen, tekniseen ja ympäristöön. Nämä työvaiheet on sovitettava yhteen, ja niiden tulokset on sisällytettävä toisiinsa.

Tekninen työvaihe käsittää seuraavat osat:

 • Päivitetty PFS-tekninen työvaihe perustuu heinäkuussa 2023 julkaistuun Coating-tehtaan PFS-tutkimukseen, joka osoitti vankan alustavan taloudellisen kannattavuuden, jonka mukaan verojen jälkeinen nettonykyarvo oli 242 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja verojen jälkeinen sisäinen korko 39 prosenttia.
 • Koko prosessin optimointitestit ja teknistaloudelliset tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä, mukaan lukien huipputason sferonointi- ja kemialliset puhdistustekniikat teknologiakumppanimme Dorfner Anzaplan GmbH:n (”Anzaplan”) kanssa.
 • Kun PFS on saatu päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä, käynnistetään lopullinen toteutettavuustutkimus (”DFS”).
 • DFS:n odotetaan vievän kuudesta yhdeksään kuukautta, ja tänä aikana jatketaan testausta, jonka aikana tuotetaan tuotteita akkuvalmistajille esikarsintatestejä varten.

Käynnissä olevaan ympäristötyövaiheeseen kuuluvat seuraavat toimet:

 • Kuten aiemmin ilmoitettiin, Grafintec on nimittänyt suomalaisen insinööritoimisto AFRY Finland Oy:n (”AFRY”) suorittamaan ympäristövaikutusten arvioinnin (”YVA”). YVA:ssa otetaan huomioon kehityssuunnitelman päivitetty laajuus, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • Kun YVA on toimitettu, paikallinen viranomainen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (”ELY”), tarkastaa sen ennen lausunnon antamista. ELY:n suorittaman arviointiprosessin odotetaan kestävän noin kolme kuukautta.
 • YVA:n valmistumisen ja toimittamisen jälkeen aloitetaan työt ympäristöluvan saamiseksi. Ympäristölupahakemuksen valmistelu, jonka laatiminen kestää noin kuusi kuukautta, voidaan osittain tehdä rinnakkain YVA:n kanssa kokonaisprosessin nopeuttamiseksi.
 • Tämän jälkeen ympäristölupahakemus toimitetaan aluehallintovirastolle. Ympäristöluvan käsittelyn odotetaan vievän noin yhdeksän kuukautta, ja lopullisen päätöksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 lopulla.

Kun edellä luetellut tekniset ja ympäristöä koskevat työvaiheet on saatettu onnistuneesti päätökseen, GAMP-hanke siirtyy suunnitteluvaiheeseen, rahoitukseen ja lopulta rakennusvaiheeseen, ja ensimmäinen tuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2027.

Viimeisimmät GAMP tiedotteet

Tehtaan konseptin mukainen layout (klikkaa suurentaaksesi kuvaa)

GigaVaasa alue