Tietoa malminetsinnästä

Malminetsinnän tarkoitus on kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistaminen ja tarkempi tutkiminen geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusmenetelmien avulla. Esiintymällä tarkoitetaan kallioperässä olevaa kaivosmineraalien rikastumaa, jolla on mahdollisesti taloudellista arvoa kaivostoiminnan kohteena. Käytännössä tarkoitus on kerätä geologista tietoa ottamalla näytteitä esim. koekairauksella, jotta voidaan selvittää mahdollisen esiintymän laatu ja koko.

Tutkimusmenetelmät

Grafintec Oy:n tutkimusmenetelmiin kuuluu kallioperä- ja lohkarekartoitusta, geofysikaalisia lento- ja maanpintamittauksia, syväkairauksia ja tarvittaessa pienimuotoisia tutkimuskaivantoja kallion pinnalta. Tutkimusalueen maasto-olosuhteista riippuen todennäköisimmät tutkimusmenetelmät ovat usein geofysikaaliset mittaukset, kallioperäkartoitus, maaperänäytteenotto ja syväkairaukset.

Geologiset ominaisuudet

Malminetsinnällä yhtiö pyrkii paikantamaan mahdollisen malmiesiintymän sijainnin ja määrittelemään sen geologisia ominaisuuksia. Jos esiintymä osoittautuu taloudellisesti hyödynnettäväksi, tehdään päätös jatkotoimista ja mahdollisen kaivosluvan hakemisesta. Kaikki näkökohdat huomioidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja yhtiön lähtökohtana on kunnioittaa kaikkia sidosryhmiä, toimia yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja varmistaa toiminnan vastuullisuus.

Malminetsinnän lupajärjestelmä

Malminetsintälupa antaa oikeuden tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta lupa-alueella. Myös muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi voi tehdä lupaehtojen mukaisesti.

Etsintäalueelle saa rakentaa tai siirtää tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita. Malminetsintälupa ei anna oikeutta malmiesiintymän hyödyntämiseen, mutta se antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivosluvan hakemiseen. Malminetsintälupa ei rajoita alueen omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä.

Malminetsinnän lupajärjestelmä jakautuu kahteen hyvin erilaiseen kokonaisuuteen:

  1. varausilmoitukset
  2. malminetsintäluvat

Varausilmoituksella hakija varaa itselleen etuoikeuden hakea malminetsintälupaa. Muita oikeuksia varausilmoitus ei tuo, joten myös esim. sen aikana tehtävät etsintätyöt rajautuvat jokamiehenoikeuksiin (ks. kaivoslain 7 § Etsintätyö). Luvanvaraisia ns. raskaampia malminetsintätöitä varten tarvitaan lainvoimainen malminetsintälupa tai maanomistajan suostumus. Varausilmoitus voi kattaa laajojakin alueita.

Malminetsinnän vaiheet

Malminetsintälupaa haetaan kaivosviranomaisena toimivalta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Malminetsintälupa on voimassa enintään neljä vuotta ja sille voidaan hakea jatkoaikaa. Malminetsintäluvan voimassaoloa on kuitenkin mahdollista jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Malminetsintälupa voi olla voimassa enintään 15 vuotta, mikäli perusteet malminetsinnän voimassaolon jatkamiselle täyttyvät koko tämän ajan. Tällöin lupajaksot tyypillisesti jakautuvat vuosissa 4+3+3+3+2.

Kaivosviranomainen myös ylläpitää ja päivittää ajantasaista kaivosrekisteriä. Kaivosviranomaisen nettisivuilta löytyy tietoa voimassa olevista malminetsintälupien päätöksistä ja kuulemisesta:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset.

Aineisto on nähtävillä karttapalvelussa: https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/.

Malminetsintäopas

Kaivosteollisuus ry:n julkistama Malminetsintäopas päivitettiin 1.11.2023 vastaamaan malminetsintään vaikuttavia lainsäädäntöuudistuksia. Opas kokoaa yhteen hyödyllistä tietoa yritysten lisäksi malminetsinnän sidosryhmille kuten viranomaisille, medialle ja aiheesta kiinnostuneelle kansalaiselle. Laajemman yleisön saavuttamiseksi opas löytyy nyt myös englanniksi käännettynä. Lue lisää

Lataa Malminetsintäopas 2023

Download Guidebook for exploration 2023

Lisätietoja: