Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä

Grafintec Oy on sitoutunut noudattamaan vuonna 2021 uudistetun malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän linjauksia ja ohjeistuksia, jossa yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita.

Vastuullinen malminetsintä kattaa malminetsinnän koko elinkaaren malminetsinnän suunnittelusta jälkihoitoon. Vastuullisuusjärjestelmä tarjoaa yhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan malminetsinnän jokaisessa vaiheessa. Järjestelmän avulla myös arvioidaan ja todennetaan jäsenyhtiöiden sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. Malminetsintäjärjestelmä koostuu yhteisistä toimintaperiaatteista sekä kolmesta arviointityökalusta, jotka kattavat malminetsinnän koko elinkaaren vaiheittain.

Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä pitää sisällään toimintaperiaatteet, joita vastuullisuusjärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat malminetsinnän kaikissa vaiheissa. Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteet on listattu alla.

1. Yhtiöiden toiminta on läpinäkyvää
2. Yhtiöt noudattavat malminetsinnän parhaita käytäntöjä ja sitoutuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen
3. Yhtiöt minimoivat toimintansa negatiiviset vaikutukset lähialueiden yhteisöille, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle
4. Yhtiöt kunnioittavat ympäröivää yhteisöä ja ottavat huomioon yhteisön kulttuurin ja elämäntavat
5. Yhtiöt pitävät aktiivisesti yllä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, ja sidosryhmät ovat mukana kestävän malminetsinnän periaatteiden kehittämisessä
6. Yhtiöt eivät vaaranna työntekijöidensä ja lähialueen yhteisöjen terveyttä ja turvallisuutta
7. Yhtiöt hoitavat malminetsinnän jälkihoidon vastuullisesti

Arviointityökalut

Malminetsintäyhtiöt voivat arvioida, seurata ja kehittää omaa toimintaansa kolmen arviointityökalun avulla. Arviointityökalut pitävät sisällään kokonaisuudet liittyen malminetsinnän sidosryhmiin, ympäristöön ja turvallisuuteen.

1. Sidosryhmät
Malminetsintäjärjestelmään sitoutuneet yhtiöt selvittävät ja tunnistavat toimintansa sosiaaliset, taloudelliset, ympäristölliset ja kulttuuriset vaikutukset paikallisiin yhteisöihin. Yhtiöt noudattavat
toiminnassaan avoimen viestinnän periaatteita ja edistävät sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua yhtiöiden toimintamallien luomiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen siten, että niissä huomioidaan myös sidosryhmien tarpeet. Saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella otetaan huomioon näiden sidosryhmien erityispiirteet ja oikeudet.

2. Ympäristö
Malminetsintäjärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat sellaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä, jotka varmistavat ympäristöasioiden tehokkaan hallinnan ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen malminetsinnän kaikissa vaiheissa. Yhtiöt toimivat vähintään No Net Loss -periaatteen mukaisesti, ja ne tavoittelevat Net Positive Impact -periaatetta.

3. Turvallisuus
Malminetsintäjärjestelmää noudattavien yhtiöiden tavoitteena on varmistaa, että yhtiöiden ja niiden alihankkijoiden työntekijät palaavat kotiin turvallisesti ja terveinä jokaisen työpäivän päätteeksi. Yhtiöt edistävät aktiivisesti työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia niin työssä kuin työn ulkopuolella. Yhtiön toiminnasta ei aiheudu haittaa myöskään muiden toiminta-alueella toimivien ja vierailevien terveydelle tai turvallisuudelle. Niihin liittyviä käytäntöjä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhtiöt varmistavat malminetsintäalueiden turvallisuuden myös toiminnan päättymisen jälkeen. Yhtiöt määrittävät turvallisuusarvioinnin perusteella toimenpiteet, joilla malminetsinnästä aiheutuneet vaaratekijät poistetaan. Yhtiöt tarjoavat sidosryhmille mahdollisuuden osallistua alueen jälkitarkastukseen.

Itsearviointi

Malminetsinnän vastuullisuutta arvioidaan malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän itsearvioinnin avulla. Vastuullisuusjärjestelmään sitoutuneet yhtiöt suorittavat itsearvioinnin vuosittain. Itsearvioinnin tarkoituksena on opastaa yhtiöitä vastuulliseen malminetsintään liittyvien kokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuullisuusjärjestelmän itsearviointi toimii hyvänä työkaluna Suomessa toimiville malminetsintäyhtiöille malminetsinnän vastuullisuuden kehittämisessä mutta myös oppaana Suomeen tulevien yhtiöiden toiminnan aloituksessa. Itsearvioinnin tulos antaa konkreettisen arvion toiminnan vastuullisuudesta sekä ohjaa myös toiminnan kehittämiseen malminetsinnän vastuullisuuden eri osa-alueilla.

Tulosten todentaminen

Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän itsearviointien tulokset todennetaan kolmen vuoden välein. Todentajina voivat toimia vain Kestävän kaivostoiminnan verkoston hyväksymät henkilöt. Todentamisprosessi on luotu sen varmistamiseksi, että järjestelmään sitoutuneiden yhtiöiden itsearviointiraportointi on johdonmukaista, täsmällistä ja avointa.

Lue lisää →