ESG-periaatteet

Grafintec Oy:n yleistavoitteena on olla vastuullinen ja innovatiivinen yritys, joka luo arvoa laajemmalle yhteiskunnalle ja ympäristölle tuottamalla kestävästi kriittisiä raaka-aineita, joita tarvitaan globaalissa siirtymisessä vihreään talouteen ja ilmastohätätilanteen ratkaisemiseksi.

Tunnustamme, että toimimme alalla, jolla on potentiaalia tuottaa merkittäviä ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia ja hyötyjä. Ottamalla käyttöön maailmanluokan ympäristö-, sosiaali- ja hallintokäytännöt (ESG) meillä on mahdollisuus, että liiketoimintamme, henkilöstömme ja tuotteemme tukevat olennaisesti siirtymistä kestävään ja hiilettömään tulevaisuuteen.

Olemme laatineet seuraavat ESG-periaatteet ja ottaneet ne käyttöön, jotta voimme mukauttaa liiketoimintastrategioitamme ja toimintojamme siten, että saavutamme sidosryhmiemme odotukset ja kansainväliset standardit täyttävän tuloksen.

Me:

  • Varmistamme, että noudatamme todistettavasti vakiintuneita kansallisia ja kansainvälisiä ympäristö-, sosiaali-, hallinto- ja eettisiä standardeja.
  • Luomme ja ylläpidämme organisaatiokulttuuria, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan monimuotoisuutta, osallisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.
  • Tunnistamme aktiivisesti sidosryhmämme, kuten työntekijämme, sijoittajamme, toimitusketjumme, paikallisyhteisöt, oikeuksien haltijat ja asiakkaat, ja kuulemme heitä, jotta ymmärtäisimme heidän ESG-ongelmiaan ja toistensa näkemyksiä.
  • Varmistamme työntekijöidemme ja niiden henkilöiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin, joihin toimintamme ja tuotteemme voivat vaikuttaa.
  • Otamme käyttöön ESG-hallintakehyksen, jolla hallitaan kaivoksen kehittämisen koko elinkaarta – alkuperäisistä konsepti- ja toteutettavuustutkimuksista toiminnan kautta asteittaiseen sulkemiseen ja ennallistamiseen.
  • Otamme päätöksentekoprosessiimme mukaan varovaisuusperiaatteen ja nettohyötylähestymistavan ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten välttämiseksi, minimoimiseksi ja lieventämiseksi.
  • Vaadimme toimitusketjujamme täyttämään ESG-standardimme osana kestäviä ja vastuullisia hankintaprosesseja ja käytännesääntöjä.
  • Teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjemme kanssa tukeaksemme olennaisesti niiden sosioekonomista kehitystä.
  • Viestimme avoimesti, miten edistymme näiden ESG-periaatteiden sisällyttämisessä kaikkeen toimintaamme.

ESG-hallintakehyksemme on jaoteltu kahteentoista painopistealueeseen, jotka kattavat seuraavat asiat:

Ympäristö: Ilmakehään ja kasvihuonekaasupäästöt, biologinen monimuotoisuus, nestemäisten jätevesien päästöt, resurssien kulutus ja tehokkuus, jätehuolto
Sosiaalinen: Yhteisön sitoutuminen ja kehitys, kulttuuriperintö, inhimillinen pääoma, ihmisoikeudet, alkuperäiskansat, työterveys ja -turvallisuus
Hallinto: Hätätilanteisiin varautuminen, hallinto ja etiikka, kestävät hankinnat ja toimitusketjun hallinta

Asetamme kunnianhimoiset tulostavoitteet kullekin näistä painopistealueista ja seuraamme, hallinnoimme ja julkaisemme tulokset.

Grafintec Oy, toukokuu 2022