GigaVaasan alueella sijaitsevan grafiittianodimateriaalitehtaan kehittämistä koskeva päivitys

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä Beowulf Mining plc:n lehdistötiedotteesta, joka julkaistiin 17.1.2024. Käännöksen tarkoituksena on helpottaa laajemman yleisön lukemista. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on ensisijainen tähän käännökseen nähden. Alkuperäinen lehdistötiedote löytyy tästä linkistä: Update for the development of Graphite Anode Materials Plant in the GigaVaasa area.

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) ovat tyytyväisiä voidessaan antaa päivityksen GigaVaasan alueella sijaitsevan grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) kehittämisestä.

Tärkeimmät tiedot

 • Päivitetty strategia GAMP:n koko prosessin nopeuttamiseksi, jotta saadaan haltuun enemmän anodimateriaalin tuotannon arvoketjusta ja parempi toimitusvarmuus sen jälkeen, kun Kiina on asettanut grafiittimateriaaleja koskevan vientivalvonnan joulukuussa 2023.
 • Täydellinen GAMP-prosessi koostuu pallottamisesta, puhdistamisesta ja pinnoittamisesta, jonka avulla tuotetaan pinnoitettua pallografiittia (Coated Spherical Graphite, CSPG) myytäväksi anodien valmistajille.
 • Aluksi grafiittirikaste hankitaan kolmansilta osapuolilta, mutta viime kädessä tarkoituksena on kehittää yhtiön omia esiintymiä Suomessa, jossa alustavat metallurgiset testit ovat antaneet erittäin rohkaisevia tuloksia.
 • Koko GAMP-prosessia koskevan laajennetun esiselvityksen (”PFS”) odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana, ja se perustuu prosessin pinnoitusvaiheen PFS:ään, josta ilmoitettiin aiemmin heinäkuussa 2023 ja joka osoitti, että se on taloudellisesti kannattava, sillä sen nettonykyarvo (NPV8) verojen jälkeen on 242 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja sisäinen korkokanta-arvo (IRR) verojen jälkeen on 39 prosenttia.
 • Tätä parannettua PFS-tutkimusta seuraa lopullinen toteutettavuustutkimus (Definitive Feasibility Study, DFS) vuoden 2025 aikana, ja ensimmäinen tuotanto on edelleen suunniteltu alkavaksi vuonna 2027.

Beowulfin toimitusjohtaja Ed Bowie kommentoi:

”Yhtiö on päivittänyt GAMPin kehittämisstrategiansa ja nopeuttanut koko jalostuslaitoksen kehittämistä. Tämä päivitetty strategia perustuu viime vuonna valmistuneeseen PFS-analyysiin, ja sen odotetaan parantavan jo nyt erinomaista taloudellista kannattavuutta, kun arvoketjusta saadaan enemmän irti. Odotamme innolla, että saamme tiedottaa markkinoille meneillään olevien testien tuloksista ja PFS:n edistymisestä aikanaan.”

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Olen erittäin tyytyväinen edistymiseen, jota olemme saavuttaneet viimeisten 12 kuukauden aikana. Vaikka ympäristövaikutusten arvioinnin ja PFS-työn aikataulua on pidennetty Grafintecin strategian muutoksen vuoksi, olen tyytyväinen siihen, että kokonaisaikataulu tuotantoon asti pysyy samana. Koko prosessiketjun käyttöönotto tuotannon alusta alkaen vähentää merkittävästi raaka-aineiden hankintariskiämme ja parantaa todennäköisesti hankkeen taloudellisuutta.”

GAMP-strategian päivitys

GAMPin kehittämissuunnitelmassa, josta ilmoitettiin 26. syyskuuta 2023, harkittiin kolmivaiheista kehitystä, jonka alkuvaiheessa keskityttiin grafiittianodimateriaalien tuotannon viimeiseen käsittelyvaiheeseen eli pinnoitusvaiheeseen. Vaiheen 1 suunnitelmassa kaavailtiin pallografiitin tuontia kolmansilta osapuolilta ja tämän materiaalin pinnoittamista, jotta voitaisiin tuottaa vuosittain 20 000 tonnia pinnoitettua pallografiittia (Coated Spherical Graphite, CSPG) anodimateriaalia myytäväksi anodien valmistajille. Kehittämissuunnitelman toisessa vaiheessa laitokseen oli tarkoitus sisällyttää kolme vaihetta käsittävä täydellinen prosessi. Grafiittirikastetta tuotaisiin kolmansilta osapuolilta, ja se pallotettaisiin, puhdistettaisiin ja päällystettäisiin, jolloin tuotettaisiin 20 000 tonnia CSPG:tä vuodessa. Alkuperäisen suunnitelman kolmannessa vaiheessa tuotantoa laajennettaisiin 60 000 tonniin vuodessa.

GAMP:n päivitetyssä strategiassa on tarkoitus rakentaa kolmivaiheinen käsittelylaitos, joka käsittää pallottamisen, puhdistuksen ja pinnoituksen, ja ohittaa näin ollen edellinen vaihe 1. Tämän jälkeen GAMP:n tuotantovaiheessa on tarkoitus rakentaa kolmivaiheinen käsittelylaitos. Grafiittirikasteen raaka-aine hankitaan aluksi kolmannen osapuolen kaivoksilta, ja yhtiöllä on aiesopimukset tätä toimitusta varten. GAMP-yksikkö käsittelee tämän materiaalin ja tuottaa 20 000 tonnia CSPG:tä vuodessa myytäväksi anodien valmistajille akkuteollisuutta varten. Tulevaisuudessa CSPG:n tuotantoa on tarkoitus laajentaa 60 000 tonniin vuodessa.

Kuva 1: Päivitetty GAMP-strategia

Strategian päivityksen perustelut

Yhtiön strategian päivittämiseen on vaikuttanut kaksi päätekijää. Ensinnäkin koko prosessi kattaa suuremman osan arvoketjusta. Vaikka koko prosessin alkupääomakustannukset ovat korkeammat kuin Coating-vaiheen, joka heinäkuussa 2023 julkaistussa PFS:ssä arvioitiin 117 miljoonaksi Yhdysvaltain dollariksi, koko prosessin odotetaan kasvattavan arvoa erittäin paljon markkinoilla olevien vastaavien hankkeiden kehitystutkimusten perusteella. Päivitetyn GAMP-suunnitelman odotetaan siksi olevan houkuttelevampi myös potentiaalisille rahoituskumppaneille.

Toiseksi täysi prosessi tarjoaa suuremman toimitusketjun varmuuden. Kiinalla on edelleen merkittävä markkinaosuus anodeissa käytettävien grafiittimateriaalien tuotannossa, ja se hallitsee erityisesti noin 99 prosenttia maailman pallografiitin jalostuskapasiteetista. Kiinan hallitus ilmoitti joulukuussa 2023 grafiittituotteiden vientivalvonnasta. Vaikka näiden valvontatoimien täyttä vaikutusta ei vielä tiedetä, ne korostavat maailmanlaajuisen akkuteollisuuden nykyistä riippuvuutta Kiinasta. Kiinan ulkopuolisista kaivoksista peräisin olevaa grafiittirikastetta on sitä vastoin helpommin saatavilla, ja mahdollisia lähteitä on useita. EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan lain tavoitteiden mukaisesti yhtiön päivitetty strategia pyrkii lieventämään toimitusketjun keskeisiä riskejä.

Tarkistettu kehityssuunnitelma

Tekninen työvaihe käsittää seuraavat osat:

 • Päivitetty PFS-työvaihe perustuu heinäkuussa 2023 julkaistuun Coating-tehtaan PFS-tutkimukseen, joka osoitti vankan alustavan taloudellisen kannattavuuden: NPV8 verojen jälkeen oli 242 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja IRR 39 prosenttia.
 • Koko prosessin optimointitestit ja teknistaloudelliset tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä, mukaan lukien huipputason pallotus- ja kemialliset puhdistustekniikat teknologiakumppanimme Dorfner Anzaplan GmbH:n (”Anzaplan”) kanssa.
 • Kun PFS on saatu päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä, käynnistetään lopullinen toteutettavuustutkimus (”DFS”).
 • DFS:n odotetaan vievän kuudesta yhdeksään kuukautta, ja tänä aikana jatketaan testausta, jonka aikana tuotetaan tuotteita akkuvalmistajille esikarsintatestejä varten.

Käynnissä olevaan ympäristötyövaiheeseen kuuluvat seuraavat toimet:

 • Kuten aiemmin ilmoitettiin, Grafintec on nimittänyt suomalaisen insinööritoimisto AFRY Finland Oy:n (”AFRY”) suorittamaan ympäristövaikutusten arvioinnin (”YVA”). YVA:ssa otetaan huomioon kehityssuunnitelman päivitetty laajuus, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • Kun YVA on toimitettu, paikallinen viranomainen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (”ELY”), tarkastaa sen ennen lausunnon antamista. ELY:n suorittaman arviointiprosessin odotetaan kestävän noin kolme kuukautta.
 • YVA:n valmistumisen ja toimittamisen jälkeen aloitetaan työt ympäristöluvan saamiseksi. Ympäristölupahakemuksen valmistelu, jonka laatiminen kestää noin kuusi kuukautta, voidaan osittain tehdä rinnakkain YVA:n kanssa koko prosessin nopeuttamiseksi.
 • Tämän jälkeen ympäristölupahakemus toimitetaan aluehallintovirastolle. Ympäristöluvan käsittelyn odotetaan vievän noin yhdeksän kuukautta, ja lopullisen päätöksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 lopulla.

 Kuva 2: Päivitetty GAMP-aikataulu

Grafintecin kehitysstrategiaan tehdyt muutokset pidentävät meneillään olevan YVA-prosessin ja PFS:n kestoaikaa siten, että ne sisältävät myös pallottamis- ja puhdistusprosessin vaiheet. GAMPin kokonaisaikataulu on kuitenkin edelleen aikataulussa, jonka mukaan ensimmäinen tuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2027.

Hankintastrategian päivitys

Grafintec aikoo aluksi tuoda luonnongrafiittirikastetta kolmansilta osapuolilta GAMP:n tuotantoa varten, mutta pidemmän aikavälin strategiana on olla raaka-aineiden osalta omavarainen 100-prosenttisesti omistamiensa kotimaisten luonnongrafiittihankkeidensa raaka-ainetuotannossa.

Aitolampi on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista suomugrafiittivarannoista, jonka osoitettu ja mahdollinen mineraalivarantoarvio on 26,7 miljoonaa tonnia 4,8 %:n kokonaisgrafiittihiilipitoisuudella (”TGC”), mikä vastaa 1 275 000 tonnia sisältämää grafiittia (raportoitu vuoden 2012 JORC-koodin mukaisesti). Aitolammen grafiittirikasteen aiemmat pallotus- ja puhdistuskokeet ovat osoittaneet, että teollisuusstandardit täyttävää puhdistettua SPG:tä voidaan tuottaa vähintään 99,95 % TGC:n puhtaudella, jossa on vain vähän detritaalisia epäpuhtauksia.

Grafintec tutkii myös mahdollisia synergioita Aitolammen ja Rääpysjärven välillä. Rääpysjärvi on alkuvaiheen malminetsintähanke, joka sijaitsee vain kahdeksan kilometriä Aitolammesta luoteeseen. Koska nämä kaksi aluetta sijaitsevat lähekkäin, niiden tulevan kehityksen odotetaan tuottavan synergiaetuja, kuten yhteistä jalostusinfrastruktuuria. Aiemmat kenttätyön ja laboratoriotutkimusten tulokset vahvistivat, että korkealuokkaiseen grafiittiin liittyy laajoja ja laajoja johtavia vyöhykkeitä (ks. polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns/story/x5gz62w). SGS Mineral Services Kanadassa testasi vuonna 2017 lohkareiden ja paljastumien yhdistetyistä näytteistä otetut koe-erät, joiden päätepitoisuus oli 19,8 % TGC, tuottaen 97,4 % TGC:n yhdistetyn rikastemäärän, josta 18,8 % oli suurten ja jumbohiutaleiden fraktiossa (+180 mikronia). Rääpysjärven yhdistelmänäytteestä saadut rikasteiden pitoisuudet ovat samankaltaisia kuin Aitolammen kairausydännäytteistä tuotetut pitoisuudet, mikä viittaa siihen, että Rääpsyjärven grafiitin pitäisi soveltua syötteeksi myös anodimateriaalien tuotantoon.

Tilaa uutiset ja tiedotteet sähköpostiin täältä